Загрузить еще

Річний звіт

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

 

Голова Правління

 

 

 

Богданова Оксана Василівна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

 

27.04.2017

 

 

 

 

(дата)

 

 

М.П.

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2016 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

Приватне акціонерне товариство "КП В УКРАЇНІ"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Акціонерне товариство

 

3. Код за ЄДРПОУ

 

23731640

 

4. Місцезнаходження

 

04080, м. Київ, Подільський р-н, м. Київ, вул. Кирилівська, 104, 6-й поверх

 

5. Міжміський код, телефон та факс

 

(044) 205-43-01, (044) 205-43-01

 

6. Електронна поштова адреса

 

buh@kp.ua

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

27.04.2017

 

 

(дата)

2. Річна інформація  опублікована у

 

№81, Бюлетень "Відомості НКЦПФР"

 

28.04.2017

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Річна інформація розміщена на  сторінці в мережі Інтернет

 

www.kp.ua

 

27.04.2017

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

            

 

 

 

Зміст

 

 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

 

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5)  інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3)  інформація про зобов’язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5)  інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація  про  стан  корпоративного  управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність,  складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки

Iнформацiя про лiцензiї (дозволи ), рейтингове агенство вiдсутнi. Крiм акцiй пiдприємство iншi цiннi папери не випускало. Протягом звітного періоду цiннi папери власного випуску Товариством не викупались. Примітки до фінансової звітності, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та звiт про стан об"єкта нерухомостi вiдсутнi.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

 

 

 

 

III. Основні відомості про емітента

 

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "КП В УКРАЇНІ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

№10711050019023317

3. Дата проведення державної реєстрації

17.07.1996

4. Територія (область)*

80000 - м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

3166125,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0,000000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0,000000

8. Середня кількість працівників (осіб)

71

 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Видання газет 58.13, Видання книг 58.11, Інші види видавничої діяльності 58.19

10. Органи управління підприємства

Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління, Ревізійна комісія

 

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Державний експортно - імпортний банк України"

2) МФО банку

322313

3) поточний рахунок

26003010066760

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "Державний експортно - імпортний банк України"

5) МФО банку

322313

6) поточний рахунок

26003010066760

 

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

 

 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

1) посада*

Голова Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Богданова Оксана Василівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження***

1977

5) освіта***

Вища освіта за спеціальністю журналістика

6) стаж роботи (років)***

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

ПРАТ "КП В УКРАЇНІ", редактор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.02.2015, 5 років

9) опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Оплата праці згідно штатного розпису. Наказ № 02/08/15-1к від 08.02.2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини неsмає. Загальний стаж  роботи 8 років. Протягом останніх 5 років особа обіймала посади: в ПРАТ "КП В УКРАЇНІ"- редактор; з 08.02.2015 р. - Голова Правління. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

1) посада*

Голова Наглядової ради, представник акціонера

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бречко Володимир Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження***

1987

5) освіта***

Вища, економічна

6) стаж роботи (років)***

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

ТОВ "Український Медіа Холдинг", Генеральний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.02.2015, 3 роки

9) опис

Повноваження та обов'язки згідно Статуту Товариства. Як посадова особа винагороду за займану посаду не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж  роботи 9 років. Протягом останніх 5 років особа обіймала посади: в ТОВ "Український Медіа Холдинг" - Начальник ввідділу казначейства, Генеральний директор. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Полонець Галина Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження***

1965

5) освіта***

Вища

6) стаж роботи (років)***

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ УКРАЇНСЬКИЙ МЕДIА ХОЛДIНГ", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.02.2015, 3 роки

9) опис

Повноваження та обов'язки згідно Статуту Товариства. Як посадова особа винагороду за займану посаду не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Загальний стаж роботи 16 років. Протягом останніх 5 років особа обіймала посади: з 21.10.2008 р. до 06.03.2015 р. в ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ УКРАЇНСЬКИЙ МЕДIА ХОЛДIНГ" - головний бухгалтер. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Жаворонкова Олена Анатоліївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження***

1973

5) освіта***

Вища, економічна

6) стаж роботи (років)***

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

ТОВ "Видавничий Дім Український Медіа Холдінг", керівник відділу спецпроектів

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.02.2015, 3 роки

9) опис

Повноваження та обов'язки згідно Статуту Товариства. Як посадова особа винагороду за займану посаду не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи  13 років. Протягом останніх 5 років особа обіймала посаду керівника відділу спецпроектів в ТОВ "Видавничий Дім Український Медіа Холдінг". Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Татарина Людмила Степанівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження***

1981

5) освіта***

Вища, Київський міжнародний університет, міжнародне право; Інситут інтелектуальної власності і права, керівник установи з інтелектуальної власності

6) стаж роботи (років)***

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

Начальник юридичного відділу ТОВ "Видавничий Дім УМХ"  з 01 серпня 2006 р. по 10 червня 2015р. (звільнена).

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.02.2015, 3 роки

9) опис

Повноваження та обов'язки згідно Статуту Товариства. Як посадова особа винагороду за займану посаду не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 11 років. Посадова особа з 01 серпня 2006 р. по 10 червня 2015 р. обіймала посаду начальника юридичного відділу ТОВ "Видавничий Дім УМХ" . Після звільнення не працювала. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Васюхно Геннадій Вікторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження***

1962

5) освіта***

Вища, Ворошиловградський педагогічний інститут, фізика та математика

6) стаж роботи (років)***

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

Директор ТОВ "КИЇВ-ПРЕСС" з 09 грудня 2014 р. по 02 квітня 2015 р. (сумісництво).
Директор Кримська Філія ТОВ "Видавничий Дім УМХ" з 06 лютого 2015 р. по 02 квітня 2015 р. (сумісництво).
Директор Донецька Філія ТОВ "Видавничий Дім УМХ" з 15 січня 2015 р. по 02 квітня 2015 р. (сумісництво).
Директор ПрАТ "Комсомольська правда - Україна" з 05 грудня 2014 р. по 02 квітня 2015 р. (сумісництво).

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.02.2015, 3 роки

9) опис

Повноваження та обов'язки згідно Статуту Товариства. Як посадова особа винагороду за займану посаду не одержував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 15 років. Інформація щодо посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років, відсутня. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

1) посада*

Член Ревізійної Комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Божик Ярослава Віталіївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження***

1974

5) освіта***

Вища, економічна

6) стаж роботи (років)***

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

ТОВ "Український Медіа Холдинг", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.02.2015, 3 роки

9) опис

Повноваження та обов'язки згідно Статуту Товариства. Як посадова особа винагороду за займану посаду не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 18 років. Протягом останніх 5 років особа обіймала посаду головного бухгалтера в ТОВ "Український Медіа Холдинг". Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

1) посада*

Член Ревізійної Комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кошпетрук Валентина Феодосіївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження***

1961

5) освіта***

неповна вища освіта, економічна

6) стаж роботи (років)***

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

ПрАТ "КП В Україні", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.02.2015, 3 роки

9) опис

Повноваження та обов'язки згідно Статуту Товариства. Як посадова особа винагороду за займану посаду не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Загальний стаж роботи 36 років. Протягом останніх 5 років особа обіймала посаду головного бухгалтера в ПрАТ "КП В Україні". Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

1) посада*

Член Ревізійної Комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Голощапова Валерія Ігорівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження***

1990

5) освіта***

вища економічна освіта

6) стаж роботи (років)***

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

ТОВ "Український Медіа Холдинг", бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.02.2015, Обрана безстроково

9) опис

Повноваження та обов'язки згідно Статуту Товариства. Як посадова особа винагороду за займану посаду не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи  5 років. Протягом останніх 5 років особа обіймала посаду бухгалтера в ТОВ "Український Медіа Холдинг". Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

1) посада*

Член  Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кудинов Герман Юрійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження***

1965

5) освіта***

Київський національний університет культури і мистецтв

6) стаж роботи (років)***

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

Генеральний директор ТОВ "Видавничий Дім УМХ" з 07 жовтня 2014 р. по 16 березня 2015 р.
Директор ТОВ "Кореспондент" з 07 жовтня 2014 р. по 14 квітня 2015 р. (сумісництво). Генеральний директор ТОВ "Редакція газети "Команда" з 07 жовтня 2014 р. по 14 квітня 2015 р. (сумісництво).
Генеральний директор ТОВ "За кермом – Україна" з 07 жовтня 2014 р. по 14 квітня 2015 р. (сумісництво).

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.02.2015, 5  років

9) опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Як посадова особа винагороду за займану посаду не одержував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 15 років. Інформація щодо займаних посад до 2014 р. відсутня. З 07 жовтня 2014 р. по 16 березня 2015 р. обіймав посаду Генерального директора в ТОВ "Видавничий Дім УМХ"; з 07 жовтня 2014 р. по 14 квітня 2015 р. - Директор ТОВ "Кореспондент"(сумісництво); з 07 жовтня 2014 р. по 14 квітня 2015 р. - Генеральний директор ТОВ "Редакція газети "Команда"(сумісництво); з 07 жовтня 2014 р. по 14 квітня 2015 р. - Генеральний директор ТОВ "За кермом – Україна" (сумісництво). Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

1) посада*

Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Хорунжа Ірина Володимирівна:

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження***

1985

5) освіта***

Приватний навчальний заклад "Міжнародний університет фінансів", фінанси.
Національний технічний університет "КПІ", котли та реактори.

6) стаж роботи (років)***

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

Заступник генерального директор з фінансів ТОВ "Видавничий Дім УМХ" з 06 лютого по 12 травня 2015 р.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.02.2015, 5  років

9) опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Як посадова особа винагороду за займану посаду не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Загальний стаж роботи 6 років. Інформація щодо займаних посад до 2015 р. відсутня. З 06 лютого по 12 травня 2015 р. обіймала посаду заступника Генерального директор з фінансів  в ТОВ "Видавничий Дім УМХ". Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Назаренко Сергій Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження***

1988

5) освіта***

Вища, юридична

6) стаж роботи (років)***

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

ТОВ "УМХ", юрист.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.02.2015, 5  років

9) опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Як посадова особа винагороду за займану посаду не одержував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Загальний стаж роботи 7 років. Протягом останніх 5 років особа обіймала посаду юриста в ТОВ "УМХ". Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

 

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

 

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

 

 

 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

 

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Правління

Богданова Оксана Василівна

д/н, д/н, д/н

0

0,000000

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Бречко Володимир Олександрович

 

0

0,000000

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Полонець Галина Володимирiвна

 

0

0,000000

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Жаворонкова Олена Анатоліївна

 

0

0,000000

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Татарина Людмила Степанівна

 

0

0,000000

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Васюхно Геннадій Вікторович

 

0

0,000000

0

0

0

0

Член Ревізійної Комісії

Божик Ярослава Віталіївна

 

0

0,000000

0

0

0

0

Член Ревізійної Комісії

Кошпетрук Валентина Феодосіївна

 

0

0,000000

0

0

0

0

Член Ревізійної Комісії

Голощапова Валерія Ігорівна

 

0

0,000000

0

0

0

0

Член  Правління

Кудинов Герман Юрійович

 

0

0,000000

0

0

0

0

Член Правління

Хорунжа Ірина Володимирівна:

 

0

0,000000

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Назаренко Сергій Миколайович

 

0

0,000000

0

0

0

0

Усього

0

0,000000

0

0

0

0

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

 

 

 

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

 

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

 

 

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Приватне акціонерне товариство  "Український Медiа Холдiнг"

30374737

Україна, 04073, м. Київ, Оболонський, м. Київ, провулок Куренiвський, 17 Г

14353

84,999408

84,999408

14353

0

0

0

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Київ-Пресс"

22911825

Україна, 04080, Київська, Подільський, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 104 , поверх 6

2533

15,000592

15,000592

2533

0

0

0

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

 

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

16886

100,000000

100,000000

16886

0

0

0

           

 

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

 

** Заповнювати необов'язково.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

 

 

 

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

(*)

X

 

Дата проведення

29.04.2016

Кворум зборів **

100,000000

Опис

Перелік питань, що виносяться на голосування:
(порядок денний загальних зборів акціонерів):
1.            Обрання складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2.            Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3.            Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4.            Розгляд звіту Виконавчого органу ПрАТ "КП В УКРАЇНІ" про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
5.            Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "КП В УКРАЇНІ" про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6.            Розгляд висновків Ревізійної комісії ПрАТ "КП В УКРАЇНІ" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7.            Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ "КП В УКРАЇНІ" за 2015 рік.
8.            Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПРАТ "КП В УКРАЇНІ"  за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.
9.            Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ "КП В УКРАЇНІ" на 2016 рік.
По всім питанням голосувало "ЗА" 16 886 голосів, що становить 100%.

 

* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.

 

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

 

 

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

 

 

1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29.10.2010

561/10/1/10

ТУ ДКЦПФР у м. Києві та Київській області

UA 4000098065

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

187,50

16886

3166125,00

100,000000

Опис

Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не надавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Iншi цiннi папери Товариством не випускались.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

 

           

 

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

 

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1

3

4

5

6

7

8

1. Виробничого призначення:

88

27

0

0

88

27

будівлі та споруди

 

 

 

 

0

0

машини та обладнання

88

27

0

0

88

27

транспортні засоби

 

0

0

0

0

0

земельні ділянки

 

 

 

 

0

0

інші

 

 

0

0

0

0

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

 

 

 

 

0

0

машини та обладнання

 

 

 

 

0

0

транспортні засоби

 

 

 

 

0

0

земельні ділянки

 

 

 

 

0

0

інвестиційна нерухомість

 

 

 

 

0

0

інші

 

 

 

 

0

0

Усього

88

27

0

0

88

27

Опис

Станом на 31.12.2016 року залишкова вартiсть основних засобiв становила 27 тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв на зазначену дату складала 1604 тис.грн., знос - 1577 тис.грн. (98,32% первiсної вартостi). Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснюється за прямолiнiйним методом, що визначено в Облiковiй полiтицi Товариства. Протягом 2016 року переоцiнка основних засобiв не здiйснювалась.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

-4363

-2351

Статутний капітал (тис. грн.)

3166

3166

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

3166

3166

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 7529 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 7529 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.

    

 

3. Інформація про зобов’язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0,00

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0,00

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

 

X

X

за векселями (всього)

X

0,00

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0,00

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0,00

X

X

Податкові зобов'язання

X

57,00

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0,00

X

X

Інші зобов'язання

X

20310,00

X

X

Усього зобов'язань

X

20367,00

X

X

Опис

Iншi зобов'язання включають: поточнi за розрахунками: зi страхування - 40 тис.грн.,  з оплати працi - 156 тис.грн.; iншi поточнi зобов'язання - 1186 тис.грн.; кредиторська заборгованнiсть за товари, роботи, послуги - 15703 тис.грн.; поточна кредиторська заборгованнiсть за розрахунками зучасниками - 3095 тис.грн; поточні забезпечення - 130 тис. грн.

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

 

 

 

 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

№ з/п

Основний вид продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

 

 

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис. грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Видавництво газети "КПв Україні"

3882607 шт.

12605,00

72,000000

3882607 шт.

6685,00

57,000000

2

Рекламні послуги

10836 модулів

819,00

28,000000

10836 модулів

5080,00

43,000000

 

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

 

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

 

 

 

 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

 

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Витрати на оплату праці

22,000000

2

Відрахування на соціальні заходи

6,000000

3

Матеріальні витрати

42,000000

4

Інші виробничі витрати

30,000000

 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

 

 

 

 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ "Аудиторська фірма "Міла - аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23504528

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

04210 м. Київ, пр-т Г.Сталінграду, буд.10А, корп.2, кв.43.

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1037 26.01.2006

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

   

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2016 рік

Думка аудитора***

умовно-позитивна

 

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

 

*** Зазначається: "безумовно-позитивна", "умовно-позитивна", "негативна" або "відмова від висловлення думки".

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

 

 

 

 

 

Інформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2015

4

3

3

2016

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так (*)

Ні (*)

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери 

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так (*)

Ні (*)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так (*)

Ні (*)

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так (*)

Ні (*)

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть)

Затвердження Стату в новій редакції у зв`язку з втратою попереднього

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні

 

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

6

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так (*)

Ні (*)

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інші (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

   

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так (*)

Ні (*)

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

 

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

ні

   

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так (*)

Ні (*)

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так (*)

Ні (*)

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

 

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так (*)

Ні (*)

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)

3

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

4

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) 

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій 

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів 

Ні

Ні

Ні

Так

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так (*)

Ні (*)

Положення про загальні збори акціонерів  

X

 

Положення про наглядову раду 

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства 

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства 

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку 

 

X

Інше (запишіть) 

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*)?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності 

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу 

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства 

Так

Так

Ні

Ні

Так

Статут та внутрішні документи 

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення 

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства 

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)

ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так (*)

Ні (*)

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

 

Так (*)

Ні (*)

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

X

 

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так (*)

Ні (*)

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови угоди з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?

 

Так (*)

Ні (*)

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так (*)

Ні (*)

З власнї ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні

 

 

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так (*)

Ні (*)

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

Х

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

 

яким органом управління прийнятий:

д\в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

ні

укажіть яким чином його оприлюднено:

д\в

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д\в

   

 

Звіт про корпоративне управління*

 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

 

 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

 

 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

 

 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

 

 

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

 

 

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

 

 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

 

 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

 

 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

 

 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

 

 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

 

 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

 

 

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

 

 

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

 

 

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

 

 

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

 

 

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

 

 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

 

 

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

 

 

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

 

 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

 

 

 

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

 

 

 

 

 

коди

Дата (рік, місяць, число)

17

01

01

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "КП В УКРАЇНІ"

за ЄДРПОУ

23731640

Територія

 

за КОАТУУ

8038500000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Видання газет

за КВЕД

58.13

Середня кількість працівників, осіб (1)

71

 

 

Адреса, телефон:

04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 104, 6-й поверх (044) 205-43-01

          

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

 

На 31.12.2016

 

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

6

 

 

первісна вартість

1001

232

232

 

накопичена амортизація

1002

(226)

(232)

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

 

 

 

Основні засоби

1010

88

27

 

первісна вартість

1011

1383

1372

 

знос

1012

(1295)

(1345)

 

Інвестиційна нерухомість

1015

 

 

 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016

 

 

 

Знос інвестиційної нерухомості

1017

 

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

 

Первісна вартість довгострокових біологічних активів

1021

 

 

 

Первісна вартість довгострокових біологічних активів

1022

 

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

 

 

 

інші фінансові інвестиції

1035

2

2

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

 

 

 

Відстрочені податкові активи

1045

 

 

 

Гудвіл

1050

 

 

 

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

 

 

 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

 

 

 

Інші необоротні активи

1090

 

 

 

Усього за розділом I

1095

96

29

 

II. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси

1100

1327

2649

 

- виробничі запаси

1101

247

297

 

- незавершене виробництво

1102

 

 

 

- готова продукція

1103

1080

2352

 

- товари

1104

 

 

 

Поточні біологічні активи

1110

 

 

 

Депозити перестрахування

1115

 

 

 

Векселі одержані

1120

 

 

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

5795

5897

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

 

за виданими авансами

1130

 

 

 

з бюджетом

1135

969

884

 

- у тому числі з податку на прибуток

1136

869

869

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

1140

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

1145

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1165

845

 

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

5

 

 

- готівка

1166

 

 

 

- рахунки в банках

1167

5

 

 

Витрати майбутніх періодів

1170

5700

5700

 

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

 

 

 

- в резервах довгострокових зобов'язань

1181

 

 

 

- в резервах збитків або резервах належних виплат

1182

 

 

 

- в резервах незароблених премій

1183

 

 

 

- в інших страхових резервах

1184

 

 

 

Інші оборотні активи

1190

1

 

 

Усього за розділом II

1195

14962

15975

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

 

 

 

Баланс

1300

15058

16004

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Власний капітал

 

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

3166

3166

 

Капітал у дооцінках

1405

 

 

 

Додатковий капітал

1410

 

 

 

- емісійний дохід

1411

 

 

 

- накопичені курсові різниці

1412

 

 

 

Резервний капітал

1415

475

475

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

(5992)

(8004)

 

Неоплачений капітал

1425

 

 

 

Вилучений капітал

1430

 

 

 

Інші резерви

1435

 

 

 

Усього за розділом I

1495

(2351)

(4363)

 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 

 

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

1500

 

 

 

Пенсійні зобов'язання

1505

 

 

 

Довгострокові кредити банків

1510

 

 

 

Інші довгострокові зобов'язання

1515

 

 

 

Довгострокові забезпечення

1520

 

 

 

- довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

 

 

 

Цільове фінансування

1525

 

 

 

- благодійна допомога

1526

 

 

 

Страхові резерви

1530

 

 

 

- резерв довгострокових зобов'язань

1531

 

 

 

- резерв збитків або резерв належних виплат

1532

 

 

 

- резерв незароблених премій

1533

 

 

 

- інші страхові резерви

1534

 

 

 

Інвестиційні контракти

1535

 

 

 

Призовий фонд

1540

 

 

 

Резерв на виплату джек-поту

1545

 

 

 

Усього за розділом II

1595

 

 

 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

 

 

 

Векселі видані

1605

 

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

 

довгостроковими зобов'язаннями

1610

 

 

 

товари, роботи, послуги

1615

12772

15703

 

розрахунками з бюджетом

1620

2

57

 

- у тому числі з податку на прибуток

1621

 

 

 

розрахунками зі страхування

1625

78

40

 

розрахунками з оплати праці

1630

163

156

 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

 

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1640

3095

3095

 

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1645

 

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1650

 

 

 

Поточні забезпечення

1660

112

130

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

 

 

 

Інші поточні зобов'язання

1690

1187

1186

 

Усього за розділом IІІ

1695

17409

20367

 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

 

 

 

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

 

 

 

Баланс

1900

15058

16004

 

 

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

д\в

 

 

 

Керівник

 

 

Богданова Оксана Василівна

 

 

Головний бухгалтер

 

 

Кошпетрук Валентина Федосіївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

 

      

 

 

 

 

коди

Дата (рік, місяць, число)

17

01

01

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "КП В УКРАЇНІ"

за ЄДРПОУ

23731640

 

найменування

 

 

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

 

За 2016 р.

 

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

 

І. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

11765

13273

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

 

 

Премії, передані у перестрахування

2012

 

 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

 

 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(8670)

(11682)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

 

 

Валовий:

 

 

 

прибуток

2090

3095

1591

збиток

2095

 

 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань

2105

 

 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

 

 

- зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

 

 

- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

 

 

Інші операційні доходи

2120

448

932

- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

 

 

- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

 

 

Адміністративні витрати

2130

(350)

(711)

Витрати на збут

2150

(481)

(738)

Інші операційні витрати

2180

(4724)

(7120)

- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

 

 

- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності:

 

 

 

прибуток

2190

 

 

збиток

2195

(2012)

(6046)

Дохід від участі в капіталі

2200

 

 

Інші фінансові доходи

2220

 

 

Інші доходи

2240

 

 

- дохід від  благодійної допомоги

2241

 

 

Фінансові витрати

2250

 

 

Втрати від участі в капіталі

2255

 

 

Інші витрати

2270

 

 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

 

 

Фінансовий результат до оподаткування:

 

 

 

прибуток

2290

 

 

збиток

2295

(2012)

(6046)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

 

 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

 

 

Чистий фінансовий результат:

 

 

 

прибуток

2350

 

 

збиток

2355

(2012)

(6046)

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

 

 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

 

 

Накопичені курсові різниці

2410

 

 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

 

 

Інший сукупний дохід

2445

 

 

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

 

 

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-2012

-6046

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

10432

12242

Витрати на оплату праці

2505

2350

3217

Відрахування на соціальні заходи

2510

473

1172

Амортизація

2515

65

92

Інші операційні витрати

2520

905

3528

Разом

2550

14225

20251

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття

Код рядка

За звітній період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки:

д\в

 

 

 

Керівник

 

 

Богданова Оксана Василівна

 

 

Головний бухгалтер

 

 

Кошпетрук Валентина Федосіївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

 

      

 

 

 

 

коди

Дата (рік, місяць, число)

17

01

01

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "КП В УКРАЇНІ"

за ЄДРПОУ

23731640

 

найменування

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

 

За 2016 р.

 

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

 

 

Надходження від:

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

12286

12487

Повернення податків і зборів

3005

 

 

у тому числі податку на додану вартість

3006

 

 

Цільового фінансування

3010

26

31

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

 

 

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

 

 

Надходження від повернення авансів

3020

 

2

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

 

 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

 

 

Надходження від операційної оренди

3040

 

 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

 

 

Надходження від страхових премій

3050

 

 

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

 

 

Інші надходження

3095

 

 

Витрачання на оплату:

 

 

 

Товарів (робіт, послуг)

3100

(9398)

(7638)

Праці

3105

(1884)

(2773)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(537)

(1373)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(447)

(580)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

 

 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

 

 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

(447)

(558)

Витрачання на оплату авансів

3135

 

 

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

(3)

(125)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

 

 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

 

 

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

 

 

Інші витрачання

3190

(48)

(27)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

(5)

4

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

 

Надходження від реалізації:

 

 

 

фінансових інвестицій

3200

 

 

необоротних активів

3205

 

 

Надходження від отриманих:

 

 

 

відсотків

3215

 

 

дивідендів

3220

 

 

Надходження від деривативів

3225

 

 

Надходження від погашення позик

3230

 

 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

 

 

Інші надходження

3250

 

 

Витрачання на придбання:

 

 

 

фінансових інвестицій

3255

 

 

необоротних активів

3260

 

 

Виплати за деривативами

3270

 

 

Витрачання на надання позик

3275

 

 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

 

 

Інші платежі

3290

 

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

 

Надходження від:

 

 

 

Власного капіталу

3300

 

 

Отримання позик

3305

 

 

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

 

 

Інші надходження

3340

 

 

Витрачання на:

 

 

 

Викуп власних акцій

3345

 

 

Погашення позик

3350

 

 

Сплату дивідендів

3355

 

 

Витрачання на сплату відсотків

3360

 

 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

 

 

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

 

 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

 

 

Інші платежі

3390

 

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

(5)

4

Залишок коштів на початок року

3405

5

1

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 

 

Залишок коштів на кінець року

3415

0

5

 

Примітки:

д\в

 

 

 

Керівник

 

 

Богданова Оксана Василівна

 

 

Головний бухгалтер

 

 

Кошпетрук Валентина Федосіївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

 

      

 

 

 

 

коди

Дата (рік, місяць, число)

17

01

01

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "КП В УКРАЇНІ"

за ЄДРПОУ

23731640

 

найменування

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

 

За 2016 р.

 

Форма № 3-н

Код за ДКУД

1801006

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

 

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

 

 

 

 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

 

 

 

 

Коригування на:

 

 

 

 

 

амортизацію необоротних активів

3505

 

X

 

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

 

 

 

 

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

 

 

 

 

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

 

 

 

 

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

 

 

 

 

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

 

 

 

 

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

 

 

 

 

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

 

 

 

 

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

 

 

 

 

Фінансові витрати

3540

X

 

X

 

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

 

 

 

 

- збільшення (зменшення) запасів

3551

 

 

 

 

- збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

 

 

 

 

- збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

 

 

 

 

- зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

 

 

 

 

- зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

 

 

 

 

- зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

 

 

 

 

- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

 

 

 

 

- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

 

 

 

 

- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

 

 

 

 

- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

 

 

 

 

- збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

 

 

 

 

- збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

 

 

 

 

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

 

 

 

 

Сплачений податок на прибуток

3580

X

 

X

 

Сплачені відсотки

3585

X

 

X

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

 

 

 

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

 

 

 

Надходження від реалізації:

 

 

 

 

 

фінансових інвестицій

3200

 

X

 

X

необоротних активів

3205

 

X

 

X

Надходження від отриманих:

 

 

 

 

 

відсотків

3215

 

X

 

X

дивідендів

3220

 

X

 

X

Надходження від деривативів

3225

 

X

 

X

Надходження від погашення позик

3230

 

 

 

 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

 

 

 

 

Інші надходження

3250

 

X

 

X

Витрачання на придбання:

 

 

 

 

 

фінансових інвестицій

3255

X

 

X

 

необоротних активів

3260

X

 

X

 

Виплати за деривативами

3270

X

 

X

 

Витрачання на надання позик

3275

 

X

 

X

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

 

X

 

X

Інші платежі

3290

X

 

X

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

 

 

 

 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

 

 

 

Надходження від:

 

 

 

 

 

Власного капіталу

3300

 

X

 

X

Отримання позик

3305

 

X

 

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

 

X

 

X

Інші надходження

3340

 

X

 

X

Витрачання на:

 

 

 

 

 

Викуп власних акцій

3345

X

 

X

 

Погашення позик

3350

X

 

X

 

Сплату дивідендів

3355

X

 

X

 

Cплату відсотків

3360

X

 

X

 

Cплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

 

X

 

Придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

 

X

 

Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

 

X

 

Інші платежі

3390

X

 

X

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

 

 

 

 

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

 

 

 

 

Залишок коштів на початок року

3405

 

X

 

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 

 

 

 

Залишок коштів на кінець року

3415

 

 

 

 

 

Примітки:

Товариство здійснює розрахунок звіту про рух грошових коштів за прямим методом.

 

 

 

Керівник

 

 

Богданова Оксана Василівна

 

 

Головний бухгалтер

 

 

Кошпетрук Валентина Федосіївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

 

      

 

 

 

коди

Дата (рік, місяць, число)

17

01

01

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "КП В УКРАЇНІ"

за ЄДРПОУ

23731640

 

найменування

 

 

 

Звіт про власний капітал

 

За 2016 р.

 

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований (пайовий) капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

3166

 

 

475

(5992)

 

 

(2351)

Коригування:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна облікової політики

4005

 

 

 

 

 

 

 

0

Виправлення помилок

4010

 

 

 

 

 

 

 

0

Інші зміни

4090

 

 

 

 

 

 

 

0

Скоригований залишок на початок року

4095

3166

0

0

475

(5992)

0

0

(2351)

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

 

 

 

 

(2012)

 

 

(2012)

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

 

 

 

 

 

 

 

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

 

 

 

 

 

 

 

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

 

 

 

 

 

 

 

0

Накопичені курсові різниці

4113

 

 

 

 

 

 

 

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

 

 

 

 

 

 

 

0

Інший сукупний дохід

4116

 

 

 

 

 

 

 

0

Розподіл прибутку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплати власникам (дивіденди)

4200

 

 

 

 

 

 

 

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

 

 

 

 

 

 

 

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

 

 

 

 

 

 

 

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

 

 

 

 

 

 

 

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

 

 

 

 

 

 

 

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

 

 

 

 

 

 

 

0

Внески учасників:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески до капіталу

4240

 

 

 

 

 

 

 

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

 

 

 

 

 

 

 

0

Вилучення капіталу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викуп акцій (часток)

4260

 

 

 

 

 

 

 

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

 

 

 

 

 

 

 

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

 

 

 

 

 

 

 

0

Вилучення частки в капіталі

4275

 

 

 

 

 

 

 

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

 

 

 

 

 

 

 

0

Інші зміни в капіталі

4290

 

 

 

 

 

 

 

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

 

 

 

 

 

 

 

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

(2012)

0

0

(2012)

Залишок на кінець року

4300

3166

0

0

475

(8004)

0

0

(4363)

 

Примітки:

д/в

 

 

 

Керівник

 

 

Богданова Оксана Василівна

 

 

Головний бухгалтер

 

 

Кошпетрук Валентина Федосіївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

 

      

 

Новости по теме: КП в Украине