Ответы на тестирование по истории Украины [ОТВЕТЫ]

Ответы на тестирование по истории Украины [ОТВЕТЫ]

Тесты по истории Украины, которые вчера, 7 мая, сдавали выпускники школ, отправили в пункты проверки.

Все заполненные документы по специальной связи поступают в пункты обработки.

А пока выпускники могут проверить, насколоко правильно они ответили на вопросы. Приводим ответы на украинском языке, так, как они и задавались. 

ТЕСТ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 2008 РОКУ.

1 Зміст завдання: Які заняття людей були основою ведення привласнюючого господарства?

Правильна відповідь: мисливство, збиральництво, рибальство

2 Зміст завдання: Чи правильне твердження?

Проникнення сарматів в степи Північного Причорномор’я на межі III–ІІ ст. до н. е. супрово-
джувалося витісненням скіфів:

1)
у межиріччя Дону та Кубані;

2)
у пониззя Дніпра та на Кримський півострів.

Правильна відповідь: тільки 2-й варіант правильний.

3 Зміст завдання: Укажіть назви племінних об’єднань давніх слов’ян, які вживаються в
працях візантійських і готських істориків:

1)
алани;

2)
венеди;

3)
роксолани;

4)
анти;

5)
склавини;

6)
авари.

Правильна відповідь: 2, 4, 5

4 Зміст завдання: Чи стосуються події, описані літописцем, діяльності князя Святослава
Ігоревича?

1.
«Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І зступилися війська битися,
і сталася битва межи ними, і одолів він хозар і город їхній столицю Ітіль, і город Бі-
лу Вежу взяв. І ясів він переміг, і касогів, і прийшов до Києва».

2.
«А було ж печенігів без числа. Виступив тоді він із города, приготував до бою дружину.
Зійшлися вони на місці, де ото нині свята Софія стоїть, митрополія руська. І сталася
січа люта, і ледве одолів він печенігів під вечір».

Правильна відповідь: тільки 1-ша подія стосується.

5 Зміст завдання: Яку з указаних пам’яток давньоруської літератури було створено раніше за
інші?

Правильна відповідь: «Слово про закон і благодать»

6 Зміст завдання: Чи правильне твердження?

Сходження князя Володимира Всеволодовича Мономаха на київський стіл:

1)
стало реалізацією вотчинного права Всеволодовичів на Київ згідно з рішенням Лю-
бецького з’їзду князів;

2)
відбулося на запрошення міського віча під час повстання киян 1113 року.

Правильна відповідь: тільки 2-й варіант правильний. 

7 Зміст завдання: Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«...государ Ягайло, великий князь, з усіма своїми ще нехрещеними братами, ближні-
ми, ...що проживають на його землях, жагуче бажає й просить прийняти їх у католи-
цьку віру святої римської церкви... Нарешті, князь Ягайло обіцяє свої литовські й руські
землі навік приєднати до королівства Польського».

У якій угоді були зазначені ці умови?

Правильна відповідь: Кревській унії 1385 р.

8 Зміст завдання: Чи правильне твердження?

На карті заштриховано територію:

1)
українських земель, які ввійшли до складу Польського королівства внаслідок укладення
Люблінської унії 1569 р.;

2)
української козацької держави – Гетьманщини – відповідно до умов Зборівського мирно-
го договору 1649 р.

Правильна відповідь: тільки 1-й варіант правильний

9 Зміст завдання: Укажіть прізвище діяча, з яким пов’язане відновлення в XVII ст. вищої
православної церковної ієрархії в Речі Посполитій:

Правильна відповідь: Й. Борецький 

10 Зміст завдання: Укажіть українські книжки надруковані в другій половині XVI – першій
половині XVII ст.:

1)
Пересопницьке Євангеліє;

2)
«Граматика словенська» Л. Зизанія;

3)
Острозька Біблія;

4)
«Хроніка з літописців стародавніх» Ф. Софоновича;

5)
«Історія Русів»;

6)
«Ключ царства небесного» Г. Смотрицького;

7)
«Лексикон славенороський» П. Беринди.

Правильна відповідь: 2, 3, 6, 7

11 Зміст завдання: Упродовж якого періоду тривало козацько-селянське повстання під про-
водом С. Наливайка?

Правильна відповідь: 1594–1596 рр.

Відповідність програмі: Повстання К. Косинського та С. Наливайка

12 Зміст завдання: «Ординацією Війська Запорозького реєстрового, що перебуває на служ-
бу Речі Посполитої» 1638 р. було передбачено:

Правильна відповідь: зменшення козацького реєстру до 6 тис. чол., ліквідацію вибо-
рності козацької старшини, скасування козацького судочинства

13 Зміст завдання: Який варіант заповнення пропусків у поданому нижче твердженні є пра-
вильним?

«У жовтні 1656 р. переговори завершилися підписанням __________ між Річчю Поспо-
литою та __________. Це викликало обурення __________. І він вступає у воєнний союз
з Трансільванією та __________».

Правильна відповідь: Віленського перемир’я, Московською державою, гетьмана Б. Хме-
льницького, Швецією 

14 Зміст завдання: Прочитайте уривок історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«...За кілька днів після приєднання козацького головнокомандувача графа Мазепи до шведів
князь Меншиков на чолі численного війська й артилерії пішов на Батурин, резиденцію геть-
мана Мазепи... Здобувши місто силою, Меншиков віддав усе живе мечу та вогню...»

Коли відбулися описані події?

Правильна відповідь: перша половина XVIII ст. 

15 Зміст завдання: Чи правильне твердження?

У квітні 1722 р. Петро І своїм указом:

1)
ліквідував посаду гетьмана, а для управління Гетьманщиною створив Малоросійсь-
кий приказ на чолі з П. Рум’янцевим;

2)
створив Малоросійську колегію для нагляду за виборами гетьмана П. Полуботка.

Правильна відповідь: обидва варіанти не правильні

16 Зміст завдання: Який з поданих нижче історико-літературних творів не належить до козаць-
ких літописів?

Правильна відповідь: «Хроніка з літописців стародавніх» Ф. Софоновича

17 Зміст завдання: У 1768 р. Коліївщиною були охоплені райони:

Правильна відповідь: Правобережної України


18 Зміст завдання: Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«Бувають в історії народів дати, які немовби розривають надвоє їхнє життя й кладуть
межу високу посеред рівного шляху історичних подій... Ми маємо таку історичну дату –
це... рік 1798-й. Того року прилетіла перша ластівка українського національного відроджен-
ня – невеличка книжка, од якої початок нового українського письменства рахуємо...»

Про який твір йдеться?

Правильна відповідь: «Енеїда» І. Котляревського

19 Зміст завдання: Які з наведених подій відбулися впродовж першої половини ХІХ ст.?

1)
заснування Кирило-Мефодіївського братства;

2)
реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській імперії;

3)
видання «Руською трійцею» альманаху «Русалка Дністровая»;

4)
спорудження залізниці від Балти до Одеси;

5)
утворення «Товариства об’єднаних слов’ян»;

6)
скасування панщини на західноукраїнських землях;

7)
впровадження на Наддніпрянській Україні єдиної системи початкової освіти.

Правильна відповідь: 1, 3, 5, 6

20 Зміст завдання: Яке з поданих нижче тверджень є правильним?

Правильна відповідь: У травні 1848 р. українці Галичини створюють у Львові власний
орган – Головну руську раду на противагу польській Центральній раді народовій

21 Зміст завдання: 1863 р. та 1876 р. в історії України пов’язані із:

Правильна відповідь: забороною друкування та завезення з-за кордону книг україн-
ською мовою

22 Зміст завдання: Який варіант заповнення пропусків у поданому нижче твердженні є правильним?

«Напівлегальні об’єднання української інтелігенції – _________ – відновили свою діяльність
у _________ роках ХІХ ст. Найбільше об’єднання того часу _________. У 1897 р. за ініціа-
тиви _________ було засновано Загальноукраїнську безпартійну організацію».

Правильна відповідь: громади, 70-х, Київська громада, В. Антоновича


23 Зміст завдання: На карті заштриховано районну спеціалізацію наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.:

Правильна відповідь: товарного бурякового виробництва

24 Зміст завдання: Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«На початку XX ст. на оперних сценах світу царювали четверо чоловіків – Баттістіні, Ка-
рузо, Тітто Руффо, Шаляпін. І лише одна жінка спромоглася сягнути їхніх висот і стати
врівень з ними. Найвимогливіші критики світу називали її «Незабутньою Аїдою», «Найчарі-
внішою Чіо-Чіо-Сан», «Вражаючою Валькірією».

Про якого митця йдеться?

Правильна відповідь: С. Крушельницьку

25 Зміст завдання: Яким було ставлення російської влади до українського національного
руху на Наддніпрянській Україні під час Першої світової війни?

Правильна відповідь: посилювала репресії проти нього

26 Зміст завдання: Які документи, цитовані нижче, були оприлюднені у липні–серпні 1917 р.?

1)
«На час до вирішення справи... Установчими Зборами по справах місцевого врядування
Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого при-
значає ...уряд по пропозиціям Центральної Ради»;

2)
«Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і водночас робити грубий за-
мах на це право, накадаючи свої форми політичного ладу, як це робить Рада Народних
Комісарів Великоросії щодо Народної Української Республіки»;

3)
«...визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана..., ми рішуче ставимось проти замірів
самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання»;

4)
«У Петрограді зчинилися криваві події... Частина людності Петрограда за приводом бі-
льшовиків повстала озброєно проти Тимчасового правительства і хоче накинути свою
волю всій Російській республіці»;

5) «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Росій-
ською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям».

Правильна відповідь: 1, 3

27 Зміст завдання: Листопад 1917 р. – квітень 1918 р., листопад 1918 р. – листопад 1920 р. –
це періоди:

Правильна відповідь: існування Української Народної Республіки за часів Центральної Ра-
ди та Директорії

28 Зміст завдання: Чи правильне твердження?

Восени 1918 р. на Катеринославщині діяли повстанські загони Н. Махна проти:

1)
гетьманських військ, німецьких та австрійських окупаційних військ;

2)
військ Директорії УНР та наступаючих частин Червоної й Добровольчої армій.

Правильна відповідь: тільки 1-й варіант правильний 

29 Зміст завдання: Перебіг яких подій відображено на карті?

Правильна відповідь: контрнаступу Червоної Армії та розгрому військ генерала
П. Врангеля на Півдні України та в Криму в 1920 р.

30 Зміст завдання: У яких містах у жовтні 1918 р. було створено два українських держав-
них університети?

Правильна відповідь: Кам’янець-Подільській, Київ

31 Зміст завдання: Які з наведених подій відбулися в період нової економічної політики?

1)
відновлення діяльності університетів у Харкові, Києві, Одесі та Дніпропетровську;

2)
заснування М. Хвильовим Вільної академії пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ);

3)
створення Державної української мандрівної капели (ДУМКА);

4)
організація в Києві театру «Березіль» на чолі з Л. Курбасом;

5)
заснування в м. Києві Української академії наук;

6)
утворення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ);

7)
заснування товариства «Геть неписемність!».

Правильна відповідь: 2, 4, 6, 7


32 Зміст завдання: Чи відображають подані нижче уривки з історичних джерел окремі аспекти
життя українського суспільства 1920-х років?

1.
«До одноосібників, які... саботують хлібозаготівлі, негайно застосувати репресії...
До одноосібників, що... не виконують плану... та про яких... відомо, що продавали хліб
за спекулятивними цінами на ринку… застосувати штраф...»

2.
«...при перших же ознаках протидії збиранню продподатку негайно вживати... захо-
дів примусового характеру, вводячи в села військові частини, ...спрямовувати туди
виїзні сесії ревтрибуналів [революційних трибуналів]».

Правильна відповідь: тільки 2-й уривок відображає

33 Зміст завдання: Яке з поданих понять є зайвим в цьому логічному ланцюжку: «Союз визволення України», «Шахтинська справа», «Спілка визволення України», «Український
національний центр»?

34 Зміст завдання: Конституція Української РСР 1937 р. законодавчо закріплювала:

Правильна відповідь: перемогу соціалізму та побудову основ соціалістичного суспі-
льства

35 Зміст завдання: Який варіант заповнення пропусків у поданому нижче твердженні є пра-
вильним?

«У __________ році Рада послів __________ в Парижі надала Польщі всі юридичні пра-
ва на володіння __________. Рада офіційно визнала східні кордони Польської держави,
встановлені __________».

Правильна відповідь: 1923, Антанти, Східною Галичиною, Ризьким договором

36 Зміст завдання: Прочитайте уривок історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«Уряд СРСР та Німецький Уряд після розпаду колишньої Польської держави розглядають ...як
своє завдання відновити мир... на цій території... З цією метою вони дійшли згоди в наступно-
му: ...Уряд СРСР та Німецький Уряд встановлює в якості кордону... на території колишньої
Польської держави лінію, яка нанесена на додану до цього карту та більш докладно буде опи-
сана в додатковому протоколі».

Коли було укладено цей документ?

Правильна відповідь: 28 вересня 1939 р.

37 Зміст завдання: Чи правильне твердження?

Економіка СРСР часів Великої Вітчизняної війни:

1)
базувалася на праці евакуйованих та місцевих жителів східних районів;

2)
залучала трудові ресурси сотень тисяч в’язнів ГУЛАГу.

Правильна відповідь: обидва варіанти правильні 

38 Зміст завдання: На карті позначено лінію фронту часів Великої Вітчизняної війни станом на:

Правильна відповідь: березень 1943 р.

39 Зміст завдання: Хронологічні рамки якого явища історії України є зайвими в цьому логічному
ланцюжку: 1921–1923 рр., 1932–1933 рр., 1941–1945 рр., 1946–1947 рр.?

Правильна відповідь: 1941–1945 рр.

40 Зміст завдання: Спираючись на діаграму, визначте домінуючу за рівнем капіталовкла-
день галузь народного господарства УРСР у роки післявоєнної відбудови:

1%7%12%
80%

Правильна відповідь: важка промисловість

41 Зміст завдання: Укажіть перелік ключових термінів і понять, які використовуються для
характеристики процесу радянізації західних областей України після Другої світової
війни:

Правильна відповідь: індустріалізація, колективізація, «культурна революція», депор-
тація, репресії

42 Зміст завдання: Яке з поданих нижче тверджень є правильним?

Правильна відповідь: В УРСР до кінця 1959 р. реабілітували 58% загальної кількості за-
суджених, при цьому реабілітації не підлягали жертви політичних репресій до 1 грудня
1934 р. 

43 Зміст завдання: Децентралізація управління промисловістю в другій половині 1950-х рр. від-
булася внаслідок:

Правильна відповідь: упровадження системи рад народного господарства (раднаргоспів)

 44 Зміст завдання: У яких роках в українській науці відбулися описані нижче зрушення?

«В Інституті надтвердих матеріалів виготовлено перші штучні алмази, у Фізико-технічному
інституті побудовано найбільший у світі на той час прискорювач електронів, в Інституті
фізики розгорнулися дослідження в галузі фізики атомного ядра завдяки уведенню в дію яде-
рного реактора».

Правильна відповідь: 1960-х рр.


45

Зміст завдання: Укажіть прізвища «шістдесятників» в українській літературі:

1)
О. Гончар;

2)
В. Симоненко;

3)
А. Малишко;

4)
Л. Костенко;

5)
А. Горська;

6)
І. Драч;

7)
І. Світличний.

Правильна відповідь: 2, 4, 6, 7

46 Зміст завдання: Прочитайте уривок зі спогадів режисера Ю. Іллєнка та дайте відповідь на запитання.

«Увечері 4 вересня 1965 року у кінотеатрі «Україна» зібралася вся еліта Києва. Фільм був
розкручений... тому його й використали організатори акції протесту. ...Із зали піднімаєть-
ся _______ з букетом. Говорить теплі слова, вручає квіти, раптом повертається і зверта-
ється до зали: «Почалися арешти, повторюється 37-й рік...» ...Вскакує _______ і кричить
українською крізь гул запущеної чекістами сирени: «Хто проти тиранії – встаньте!»

Прізвища яких громадських діячів пропущено в уривку?

Правильна відповідь: І. Дзюба, В.Стус

47 Зміст завдання: Чи правильне твердження?

Піднесення опозиційного руху в Україні в другій половині 1960-х – на початку 1970-х рр.
було передусім спричинено:

1)
подіями в Чехословаччині, які отримали назву «Празька весна»;

2)
інтервенцією СРСР в Афганістан та згортанням міжнародної політики «розрядки».


Правильна відповідь: обидва варіанти не правильні

48 Зміст завдання: У якому році в СРСР, завдяки активності церкви та віруючих, відбулося
святкування тисячоліття хрещення Русі?

Правильна відповідь: 1988 р.


49 Зміст завдання: Які обставини спричинили появу цитованої нижче постанови?

«Розглянувши висновки Тимчасової комісії Президії Верховної Ради України по перевірці дія-
льності... посадових осіб органів влади, управління, громадських об’єднань... Президія Верхо-
вної Ради України постановляє: 1. Відповідно до частини другої статті 7 та керуючись
пунктом 6 статті 106 Конституції України, заборонити діяльність Компартії України».

Правильна відповідь: підтримка керівництвом Компартії України спроби державного
перевороту 19–21 серпня 1991 р. та сприяння його здійсненню в Україні

50 Зміст завдання: Назва якого державного органу пропущена в цитованому нижче доку-
менті?

«...контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та за-
хист прав кожного на території України і межах її юрисдикції здійснює Уповноважений
_____ з прав людини, який в своїй діяльності керується Конституцією України, законами
України, чинними міжнародними договорами...»

Правильна відповідь: Верховна Рада України 

51 Зміст завдання: Установіть відповідність між заходами та діячами, причетними до них.

1
створення перших осередків центральної князів-
ської влади на місцях – «погостів»;

2
запровадження християнства як державної релігії;

3
укладення першої писаної збірки руських законів;

4
організація з’їзду князів в Любечі.

А
князь Данило Галицький;

Б
князь Володимир Мономах;

В
княгиня Ольга;

Г
князь Ярослав Мудрий;

Д
князь Володимир Великий.

Правильна відповідь: 1–В, 2–Д, 3–Г, 4–Б

52 Зміст завдання: Установіть відповідність між подіями та роками.

1
видання Ш. Фіолем у Кракові кирилицею «Часослова», «Октоїха»;

2
створення Пересопницького Євангелія;

3
видання І. Федоровим у Львові «Апостола» та «Букваря»;

4
перше видання друкарнею Києво-Печерської лаври «Синопсису».

А
1574 р.;

Б
1674р.;

В
1556–1561 рр.;

Г
1581 р.;

Д
1491 р.

Правильна відповідь: 1–Д, 2–В, 3–А, 4–Б

53

Зміст завдання: Установіть відповідність між назвами періодів і висловлюваннями, що
були характерними для них.

1
«післявоєнна
відбудова»;

2
«відлига»;

3
«застій»;

4
«перебудова».

А
«Той хто оволодіє кукурудзою, той зможе добитися піднесення у тварин-
ництві. Той, хто займатиме щодо цієї культури консервативну позицію,
буде викинутий життям з сідла»;

Б
«Прискорення, гласність та «очищення» соціалізму від негативних наша-
рувань минулого. Ось головні завдання. Так вимагає час і іншої альтерна-
тиви для нас немає»;

В
«Зворотній бік буржуазного націоналізму – безрідний космополітизм,
який проявляється в плазуванні перед буржуазною культурою і в низько-
поклонстві перед іноземщиною»;

Г
«Замість цивілізованого переходу до ринку варварськими методами від-
бувається первісне нагромадження капіталу. Відбувається тотальна кри-
міналізація суспільного життя»;

Д
«Основою партійного підходу до розв’язання економічних проблем розвину-
того соціалізму є незмінна вимога – все в ім’я людини, все для блага люди-
ни».

Правильна відповідь: 1– В, 2–А, 3–Д, 4–Б

54 Зміст завдання: Установіть відповідність між поняттями та їхнім основним змістом.

1
волюнтаризм;

2
консерватизм;

3
дисидентство;

4
космополітизм.

А
теорія і практика, основою яких є ставлення до людини як до найвищої
цінності, захист її права на свободу, розвиток її здібностей;

Б
практика, згідно з якою головним чинником досягнення мети є
суб’єктивні бажання та довільні рішення осіб, які її здійснюють;

В
морально-політична опозиція до існуючого державного (політичного)
ладу, панівних у суспільстві ідеології та цінностей;

Г
теорія і практика, в основі якої лежить теза про пріоритетність загально-
людських цінностей над цінностями окремої нації;

Д
теорія і практика, що орієнтується на збереження та підтримання тради-
ційних суспільних цінностей і морально-правових норм.

Правильна відповідь: 1–Б, 2–Д, 3–В, 4–Г

55 Зміст завдання: Установіть хронологічну послідовність подій, які відображено в цитова-
них документах:

А
«...Прибув до Києва святійший патріарх єрусалимський Феофан. ...поставив і висвя-
тив на митрополію Київську чоловіка гідного й чесного іменем Йов Борецький...»;

Б
«...Генералісимус Василь Голіцин сказав козакам, що царі, згідно зі старим звичаєм,
дозволили їм обрати вільними голосами гетьмана... Згодом почулися голоси, що хо-
чуть вибрати Мазепу...»;

В
«...Через рік після перемоги під Берестечком повністю загинуло польське війсь-
ко. ...господарю ж Василю довелося влаштовувати весілля своєї дочки Розанди з Ти-
мошем, сином гетьмана Хмеля...»;

Г
«Хортиця – місцевість на Борисфені. Тут князь Вишневецький поставив колись фор-
тецю... Середину цього місця оточив муром та огорожею з дубів, зміцнених приро-
дою та Богом....»

Правильна відповідь: Г, А, В, Б

56 Зміст завдання: Установіть хронологічну послідовність подій, які знайшли своє відо-
браження в цитованих документах:

А
«Кирило-мефодіївські братчики, повернені з заслання, зібралися в Петербурзі. Жва-
ву діяльність виявив Куліш, який із Білозерським розпочинає видавати український
місячник «Основа»;

Б
«Після звільнення від нас графа Розумовського... для належного управління в Малій
Росії створити Малоросійську колегію, у якій бути головним... графу Рум’янцеву»;

В «Тут же склався гурток із чотирьох душ... Поїхали Дніпром на могилу Тараса Шев-
ченка... Молодь дала на могилі Тараса клятву не зраджувати Україні та все життя
оддати їй...»;


Г «...Засноване політичне товариство «Головна Рада» мало обстоювати перед центра-
льним правительством... національні потреби українців; його органом стала газета
«Зоря Галицька».

Правильна відповідь: Б, Г, А, В

57 Зміст завдання: Установіть хронологічну послідовність подій:

А
заснування у Києві Української академії наук;

Б
проголошення Центральною Радою незалежності УНР;

В
проголошення радянської влади в Україні Всеукраїнським з’їздом рад
у Харкові;

Г
схвалення Центральною Радою проекту Конституції УНР.

Правильна відповідь: В, Б, Г, А

58 Зміст завдання: Установіть хронологічну послідовність подій, які відображено в цито-
ваних документах:

А
«Необхідно підтримати ініціативну групу по переходу до православ’я, підтри-
мати священиків, які переходять від уніатства до православної віри»;

Б
«Засідання рекомендує, щоб Українська РСР та Білоруська РСР були запрошені
стати членами-засновниками пропонованої Міжнародної Організації»;

В
«Своїм головним завданням Група вважає ознайомлення світової громадськості з
фактами порушень на терені України Загальної Декларації прав людини...»;

Г
«...ліквідувати Українську Раду народного господарства. Визнати за необхідне
ліквідувати Ради народного господарства економічних районів УРСР».

Правильна відповідь: Б, А, Г, В

59 Зміст завдання: Прочитайте фрагмент документа та дайте відповідь на запитання.

Із листа українського дипломата М. Галагана до міністра закордонних справ Укра-
їнської Народної Республіки А. Ніковського.

«...Оцінивши з можливою об’єктивністю все те, свідком чого я сам був особисто, або про що
довідався від певних осіб, я став ще більше переконаний, що союз з Польщею, під знаком якого
має проводитись політика теперішнього уряду УНР, не піде на добро українського народу і не
скріпить української державності.

Я причисляю себе до прихильників думки про необхідність порозуміння з сусідніми держава-
ми, розуміючи, що при певних умовах порозуміння з сусідом можна досягти тільки шляхом бі-
льших чи менших уступок і навіть втрат одної сторони на користь другої. Але я не можу згоди-
тись з поглядом уряду, що союз з Польщею є в інтересах визволення і національно-державного
відродження українського народу та що через те союз той заслуговує таких великих жертв з боку
українського народу, які він мав би перенести на користь Польщі згідно з договором квітня цього
року. Уступки імперіалістичним цілям Польщі щодо території України і її природних багатств, не
можна виправдати ніякими міркуваннями реальної політики.

Польща не є такою міцною, сильною і сконсолідованою державою, яка була-б в стані не тільки
боронити своє власне існування, а ще й давати поміч Україні. ...Я переконаний, що коли Польща
за допомогою Франції (не Англії), відіб’є більшовицьку навалу, то вона постарається негайно
помиритись з Москвою, а українська армія із союзної обернеться, в кращому разі, в полонених, а
то й буде видана на поталу московсько-большевицькій владі».

1. Про який договір йдеться в листі? Укажіть представників Польщі та «теперішнього уряду УНР», за безпосередньої участі яких він був розроблений? (2 бали)

2. Спираючись на документ, визначте принципи, на яких уряд УНР намагався будувати
відносини з Польщею і проти яких виступив М. Галаган. (2 бали)

3. Визначте, які «імперіалістичні цілі» Польщі мав на увазі автор листа? (2 бали)

4. Про які «великі жертви з боку українського народу», що їх передбачав польсько-український до-
говір, писав М. Галаган? Як цей договір було сприйнято українським суспільством? (2 бали)

5. Чи справдилися передбачення М. Галагана стосовно польсько-радянського порозуміння за
рахунок України. Свою думку обґрунтуйте умовами відповідного договору. (2 бали)

60 Зміст завдання: Уважно розгляньте карикатуру та дайте відповідь на запитання.

 Карикатура А. Юна – Громадяни, не стійте, імпортне взуття закінчується

1. Які явища життя українського суспільства відображає карикатура? Чи були вони характерними
для того часу? Свою відповідь обґрунтуйте. (2 бали)

2. Чи вплинули на моральний клімат радянського суспільства ці явища? Свою відповідь обґрун-
туйте. (2 бали)

3. Обслуговуванню якої черги надає перевагу продавець? Поясніть чому? (2 бали)

4. Що, крім грошей, треба було мати пересічній радянській людині, щоб купити імпортні товари?
(2 бали)

5. Чим можна пояснити бажання радянських людей купувати саме імпортні товари? Чи у всіх
громадян була така можливість? Поясніть чому? (2 бали).

Ответы и их соответствие учебным программам указаны на официальном сайте Украинского центра оценки качества образования по адресу http://www.testportal.com.ua/index.php/text/vidp/.

Политика

Кто стоит за информационными атаками на Порошенко
Кто стоит за информационными атаками на Порошенко 856 3

В последнее время президент стал все чаще попадать в различные скандалы, на него обрушилось цунами критики, как внутри страны, так и за ее пределами.

США призвали Турцию притормозить с военной операцией в Сирии
США призвали Турцию притормозить с военной операцией в Сирии 177

Вашингтон требует не пересекать границу.

На OLX продают Верховную Раду
На OLX продают Верховную Раду [фото] 1323

Автор объявления жалуется, что парламент тянет его ко дну.

Происшествия

В Индии горел склад фейерверков, погибли 17 человек
В Индии горел склад фейерверков, погибли 17 человек [фото] 86

Среди жертв – десять женщин.

Талибы взяли на себя ответственность за нападение на отель, в котором погибли украинцы
Талибы взяли на себя ответственность за нападение на отель, в котором погибли украинцы 457

Жертвами атаки стали 18 человек. Девять из них – граждане Украины.

Во время нападения в Кабуле погибли девять украинцев
Во время нападения в Кабуле погибли девять украинцев 2029 4

Наших сограждан среди жертв действительно оказалось больше, чем сообщалось изначально.

Экономика

Гройсман:  Хочу, чтобы мы за три-четыре года обеспечили себя своим газом
Гройсман: "Хочу, чтобы мы за три-четыре года обеспечили себя своим газом" 230 4

Глава правительства считает, что это поможет сбить цену на 20-30 процентов.

Украинцы стали пить меньше молока, а европейцы подсели на украинское сливочное масло
Украинцы стали пить меньше молока, а европейцы подсели на украинское сливочное масло 2145 3

"КП" в Украине" вместе с экспертами разбиралась, существует ли взаимосвязь между этими двумя фактами и что из них первично.

Искусство торговаться: как научиться договариваться и получить скидку
Искусство торговаться: как научиться договариваться и получить скидку 3249

Собрались на рынок? Сначала прочтите нашу статью и 5 советов, как правильно торговаться!

Общество

Если вакцина от кори неправильно хранилась, она просто не подействует
Если вакцина от кори неправильно хранилась, она просто не подействует 270

Хватит ли всем вакцины от кори, кому нельзя делать прививки и как бороться с липовыми справками в школах, рассказала медицинский эксперт Детского фонда ООН ЮНИСЕФ врач-инфекционист Екатерина Булавинова.

Ученый снял пингвина, который прыгнул к нему в лодку из воды
Ученый снял пингвина, который прыгнул к нему в лодку из воды [видео] 1055

Птица выяснила, кто к ним приплыл и отправилась дальше по своим делам.

Электромобили в Украину не заманили: как изменились цены  электрики  с нового года
Электромобили в Украину не заманили: как изменились цены "электрики" с нового года 1096

Пошлины отменили, но цены на бюджетные модели пока не спешат уменьшаться.

Светская хроника и ТВ

Пластический хирург заявил, что у Бориса Апреля нет пути назад
Пластический хирург заявил, что у Бориса Апреля нет пути назад [фото] 5053 1

Эйприл уже никогда не сможет вернуться в мужское тело.

Из Дракулы с Бетховеном в премьер-министры Великобритании
Из Дракулы с Бетховеном в премьер-министры Великобритании [фото] 657

"КП в Украине" решила вспомнить топ-5 самых популярных образов актера Гэри Олдмана в кино.

Умер американский рэпер Фредо Сантана
Умер американский рэпер Фредо Сантана 1036 2

В возрасте 27 лет скончался рэп-исполнитель Деррик Коулман, носивший псевдоним Фредо Сантана.

Спорт

Соцсети восхитились поступком белорусской биатлонистки Домрачевой
Соцсети восхитились поступком белорусской биатлонистки Домрачевой [видео] 1928

Перед финишем спортсменка зацепила случайно лыжную палку соперницы, но не стала ее после этого обгонять.

Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open
Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open [видео] 356

Столь высокий результат украинка показала впервые.

Голкипер  Динамо  перешел в клуб-аутсайдер чемпионата Испании
Голкипер "Динамо" перешел в клуб-аутсайдер чемпионата Испании 515

Максим Коваль подписал арендное соглашение с "Депортиво", у испанцев есть право выкупа игрока