Загрузить еще

Годовой отчет за 2014 год по ПрАТ "Комсомольська правда – Україна"

Годовой отчет за 2014 год по ПрАТ

Титульний аркуш

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

 

Голова правління

 

 

 

Богданова Оксана Василівна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та  ініціали керівника)

 

 

 

 

 

28.04.2015

 

 

 

 

(дата)

 

 

М.П.

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2014 рік

 

I. Загальні  відомості

 

1. Повне найменування  емітента

 

Приватне акціонерне товариство "Комсомольська правда - Україна"

 

2. Організаційно-правова  форма

 

Приватне акціонерне товариство

 

3. Код за ЄДРПОУ

 

23731640

 

4. Місцезнаходження

 

04080, м. Київ, Подільський  р-н, м. Київ, вул. Фрунзе, 104, 6-й поверх

 

5. Міжміський  код, телефон та факс

 

(044) 205-43-01, (044) 205-43-01

 

6. Електронна  поштова адреса

 

[email protected]

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація  розміщена у загальнодоступній  інформаційній базі даних Комісії

 

29.04.2015

 

 

(дата)

2. Річна інформація  опублікована у

 

78, Бюлетень "Цінні  папери України"

 

30.04.2015

 

 

(номер та  найменування офіційного друкованого  видання)

 

(дата)

3. Річна інформація  розміщена на  сторінці в мережі  Інтернет

 

www.kp.ua

 

30.04.2015

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

 

1. Основні відомості  про емітента

X

2. Інформація  про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація  щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація  про рейтингове агентство

 

6. Інформація  про засновників та/або учасників  емітента та кількість і вартість  акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація  про посадових осіб емітента:

1) інформація  щодо освіти та стажу роботи  посадових осіб емітента

X

2) інформація  про володіння посадовими особами  емітента акціями емітента

X

8. Інформація  про осіб, що володіють 10 відсотками  та більше акцій емітента

X

9. Інформація  про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація  про дивіденди

 

11. Інформація  про юридичних осіб, послугами  яких користується емітент

 

12. Відомості  про цінні папери емітента:

1) інформація  про випуски акцій емітента

X

2) інформація  про облігації емітента

 

3) інформація  про інші цінні папери, випущені  емітентом

 

4) інформація  про похідні цінні папери

 

5)  інформація  про викуп власних акцій протягом  звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація  про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація  про основні засоби емітента (за  залишковою вартістю)

X

2) інформація  щодо вартості чистих активів  емітента

X

3)  інформація  про зобов’язання емітента

X

4) інформація  про обсяги виробництва та  реалізації основних видів продукції

X

5)  інформація  про собівартість реалізованої  продукції

X

15. Інформація  про забезпечення випуску боргових  цінних паперів

 

16. Відомості  щодо особливої інформації та  інформації про іпотечні цінні  папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація  про  стан  корпоративного  управління

X

18. Інформація  про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація  про склад, структуру і розмір  іпотечного покриття:

1) інформація  про розмір іпотечного покриття  та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація  щодо співвідношення розміру  іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними  облігаціями з цим іпотечним  покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація  про заміни іпотечних активів  у складі іпотечного покриття  або включення нових іпотечних  активів до складу іпотечного  покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості  щодо підстав виникнення у  емітента іпотечних облігацій  прав на іпотечні активи, які  складають іпотечне покриття  станом на кінець звітного року

 

20. Інформація  про наявність прострочених боржником  строків сплати чергових платежів  за кредитними договорами (договорами  позики), права вимоги за якими  забезпечено іпотеками, які включено  до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація  щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості  про ФОН

 

24. Інформація  про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація  про осіб, що володіють сертифікатами  ФОН

 

26. Розрахунок  вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості  про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського  висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова  звітність

X

31. Річна фінансова  звітність,  складена відповідно  до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Звіт про  стан об'єкта нерухомості (у разі  емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими  здійснюється шляхом передачі  об'єкта (частини об'єкта) житлового  будівництва)

 

33. Примітки

формацiя про лiцензiї (дозволи ), рейтингове агенство вiдсутнi. Крiм акцiй пiдприємство iншi цiннi папери не випускало. Протягом звітного періоду цiннi папери власного випуску Товариством не викупались. Примітки до фінансової звітності, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та звiт про стан об"єкта нерухомостi вiдсутнi.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

 

III. Основні  відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Комсомольська правда - Україна"

2. Серія і  номер свідоцтва про державну  реєстрацію юридичної особи (за  наявності)

№10711050019023317

3. Дата проведення  державної реєстрації

17.07.1996

4. Територія (область)*

80000 - м. Київ

5. Статутний  капітал (грн)

3166125,00

6. Відсоток акцій  у статутному капіталі, що належать  державі

0,000000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0,000000

8. Середня кількість  працівників (осіб)

115

 

9. Основні види  діяльності із зазначенням найменування  виду діяльності та коду за  КВЕД

Видання книг 58.11, Видання газет 58.13, Інші види видавничої діяльності 58.19

10. Органи управління  підприємства

Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління, Ревізійна комісія

11. Банки, що  обслуговують емітента:

1) найменування  банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Філія "Київ Сіті" ПАТ КБ "Приватбанк"

2) МФО банку

380775

3) поточний рахунок

26009056100619

4) найменування  банку (філії, відділення банку), який  обслуговує емітента за поточним  рахунком уіноземній валюті

Філія "Київ Сіті" ПАТ КБ "Приватбанк"

5) МФО банку

380775

6) поточний рахунок

26001056101036

* Заповнюється  відповідно до Довідника 44 "Перелік  та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

 

V. Інформація  про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи  або повне найменування юридичної  особи

Фещук Уляна Юріївна

3) паспортні  дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або  код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Вища юридична освіта

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування  підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "ТРК "ЗОЛОТІ ВОРОТА", Директор

8) дата набуття  повноважень та термін, на який  обрано (призначено)

01.10.2013, на 5 років

9) опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Як посадова особа нагороду за займану посаду не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи  або повне найменування юридичної  особи

Карапетян Олександр Олександрович

3) паспортні  дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження**

1991

5) освіта**

Вища юридична освіта

6) стаж роботи (років)**

5

7) найменування  підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "ГАРД ІНДАСТРІ СХІД", Директор

8) дата набуття  повноважень та термін, на який  обрано (призначено)

01.10.2013, на 5 років

9) опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Як посадова особа нагороду за займану посаду не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи  або повне найменування юридичної  особи

Єфіменко Тетяна Вікторівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження**

1968

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

12

7) найменування  підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Український Медіа Холдінг", директор видавничого дому.

8) дата набуття  повноважень та термін, на який  обрано (призначено)

01.10.2013, на 5 років

9) опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Як посадова особа нагороду за займану посаду не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи  або повне найменування юридичної особи

Полонець Галина Володимирівна

3) паспортні  дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або  код за ЄДРПОУ юридичної особи

д\н, д\н, д\н

4) рік народження**

1965

5) освіта**

Вища економiчна освiта

6) стаж роботи (років)**

11

7) найменування  підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "ЖУРНАЛ ТАЙМ-АУТ", Фiнансовий директор

8) дата набуття  повноважень та термін, на який  обрано (призначено)

30.04.2014, на 5 роів

9) опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Як посадова особа нагороду за займану посаду не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи  або повне найменування юридичної  особи

Риджиговська Людмила Степанівна

3) паспортні  дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або  код за ЄДРПОУ юридичної особи

д\в, д\в, д\в

4) рік народження**

1981

5) освіта**

Вища юридична освiта

6) стаж роботи (років)**

8

7) найменування  підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "РА ВІДЕО ІНТЕРНЕШНЛ-УКРАЇНА", начальник юридичного відділу

8) дата набуття  повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2014, на 5 років

9) опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Як посадова особа нагороду за займану посаду не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи  або повне найменування юридичної  особи

Боєва Надія Миколаївна

3) паспортні  дані фізичної особи (серія, номер,дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища економічна освіта

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування  підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ"УМХ-МОБАЙЛ", Головний бухгалтер

8) дата набуття  повноважень та термін, на який  обрано (призначено)

01.10.2013, на 5 років

9) опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Як посадова особа нагороду за займану посаду не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

1) посада

Голова Правління

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи  або повне найменування юридичної  особи

Ложкін Борис Євгенович

3) паспортні  дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або  код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження**

1971

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування  підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Український Медіа Холдінг" , президент

8) дата набуття  повноважень та термін, на який  обрано (призначено)

01.10.2013, на 5 років

9) опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Як посадова особа нагороду за займану посаду не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

1) посада

Член Правління

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи  або повне найменування юридичної особи

Войнаровська Ірина Георгіївна

3) паспортні  дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або  код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження**

1961

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Комсомольська правда-Україна", директор

8) дата набуття  повноважень та термін, на який  обрано (призначено)

01.10.2013, на 5 років

9) опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Як посадова особа нагороду за займану посаду не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

1) посада

Член Правління

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Богданова Оксана Василівна

3) паспортні  дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або  код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Вища освіта за спеціальністю журналістика

6) стаж роботи (років)**

6

7) найменування  підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА - УКРАЇНА", редактор

8) дата набуття  повноважень та термін, на який  обрано (призначено)

01.10.2013, на 5 років

9) опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Як посадова особа нагороду за займану посаду не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

1) посада

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи  або повне найменування юридичної  особи

Кошпетрук Валентина Федосіївна

3) паспортні  дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Средньо-спеціальна

6) стаж роботи (років)**

9

7) найменування  підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ"Видавнича група "СЬОГОДНІ", старший бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.10.2013, на 5 років

9) опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Як посадова особа нагороду за займану посаду не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи  або повне найменування юридичної  особи

Божик Ярослава Віталіївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д\в, д\в, д\в

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Вища економiчна освiта

6) стаж роботи (років)**

9

7) найменування  підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "ДНІПРОВСЬКА ГРАЖДА", Директор

8) дата набуття  повноважень та термін, на який  обрано (призначено)

30.04.2014, на 5 років

9) опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Як посадова особа нагороду за займану посаду не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи  або повне найменування юридичної особи

Смук Олена Євгенівна

3) паспортні  дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або  код за ЄДРПОУ юридичної особи

д\н, д\н, д\н

4) рік народження**

1980

5) освіта**

Вища економiчна освiта

6) стаж роботи (років)**

1

7) найменування  підприємства та попередня посада, яку займав**

Координаційний центр з упровадження економічних реформ, економіст

8) дата набуття  повноважень та термін, на який  обрано (призначено)

30.04.2014, на 5 років

9) опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Як посадова особа нагороду за займану посаду не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється  щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

 

2. Інформація  про володіння посадовими особами  емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

     

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Наглядової ради

Фещук Уляна Юріївна

д/н, д/н, д/н

0

0,000000

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Карапетян Олександр Олександрович

д/н, д/н, д/н

0

0,000000

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Єфіменко Тетяна Вікторівна

д/н, д/н, д/н

0

0,000000

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Полонець Галина Володимирівна

д\н, д\н, д\н

0

0,000000

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Риджиговська Людмила Степанівна

д\в, д\в, д\в

0

0,000000

0

0

0

0

Член наглядової ради

Боєва Надія Миколаївна

д/н, д/н, д/н

0

0,000000

0

0

0

0

Голова Правління

Ложкін Борис Євгенович

д/н, д/н, д/н

0

0,000000

0

0

0

0

Член Правління

Войнаровська Ірина Георгіївна

д/н, д/н, д/н

0

0,000000

0

0

0

0

Член Правління

Богданова Оксана Василівна

д/н, д/н, д/н

0

0,000000

0

0

0

0

Член Ревізійної комісії

Кошпетрук Валентина Федосіївна

д/н, д/н, д/н

0

0,000000

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Божик Ярослава Віталіївна

д\в, д\в, д\в

0

0,000000

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Смук Олена Євгенівна

д\н, д\н, д\н

0

0,000000

0

0

0

0

Усього

0

0,000000

0

0

0

0

* Зазначається  у разі надання згоди фізичної  особи на розкриття паспортних  даних.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.06  (
c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

 

VI. Інформація  про осіб, що володіють 10 відсотками  та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

     

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Приватне акціонерне товариство  "Український Медiа Холдiнг"

30374737

Україна, 04073, м. Київ, Оболонський, м. Київ, провулок Куренiвський, 17 Г

14353

84,999408

14353

0

0

0

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Київ-Пресс"

22911825

Україна, 04080, Київська, Подільський, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 104 , поверх 6

2533

15,000592

2533

0

0

0

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

    

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

16886

100,000000

16886

0

0

0

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична  особа не дала згоди на розкриття  прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково  для заповнення.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.06  (c) ТОВ "Фондо
ві технології та консультації", MMIII - MMXV

 

VII. Інформація  про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

(*)

X

 

Дата проведення

30.04.2014

Кворум зборів **

100,000000

Опис

Перелік питань, що виносились на голосування (порядок денний загальних зборів акціонерів): 1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. 3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. 4. Розгляд звіту Виконавчого органу ПрАТ "КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА - УКРАЇНА" про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства. 5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА - УКРАЇНА" про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 6. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПрАТ "КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА - УКРАЇНА" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. 7. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ "КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА - УКРАЇНА" за 2013 рік. 8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПрАТ "КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА - УКРАЇНА" за підсумками роботи в 2013 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства. 9. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ "КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА - УКРАЇНА" на 2014 рік. 10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства. 11. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 12. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства. 13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 14. Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2013 рік. 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Всі питання порядку денного розглянуті повністю і по всім питанням одноголосно прийняті відповідні рішення. Результати розгляду: п.п. 1-3: обрано Головою лічильної комісії Звягольську Марію Анатоліївну, членами - Петровську Тетяну В`ячеславівну, Ляха Антона Петровича, секретарем зборів - Гуріненка Олексія Леонідовича; п.п. 4-7, 9: вирішено затвердити звіти Виконавчого органу , Наглядової ради, Ревізійної комісії, річний звіт та баланс за 2013 р., основні напрямкі діяльності Товариства на 2014 рік; п.8: вирішено дивідендів не виплачувати, у зв`язку з відсутністю прибутку; п.п.10-13: припинено повноваження діючих складів Ревізійної комісії та Наглядової ради. Обрано строком на 3 роки до складу: Наглядової ради - Фещук Уляну Юрiївну, Боєву Надiю Миколаївну, Карапетян Олександра Олександровича, Риджиговську Людмилу Степанiвну, Полонець Галину Володимирiвну, Єфiменко Тетяну Вiкторiвну; Ревізійної комісії - Кошпетрук Валентину Федосіївну, Смук Олену Євгенiївну, Божик Ярославу Вiталiївну; п.14: надано попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом та перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2013 рік, які можуть вчинятись Товариством у період 01.01.2014 - 30.04.2015 р.; п.15: затверджено умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства.

* Поставити  помітку 'Х' у відповідній графі.

** У відсотках  до загальної кількості голосів  відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMX
V

 

X. Відомості  про цінні папери емітента

1. Інформація  про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існуваннята форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29.10.2010

561/10/1/10

ТУ ДКЦПФР у м. Києві та Київській області

UA 4000098065

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

187,50

16886

3166125,00

100,000000

Опис

Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не надавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Iншi цiннi папери Товариством не випускались.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII 
- MMXV

 

XII. Інформація  про господарську та фінансову  діяльність емітента

1. Інформація  про основні засоби емітента (за  залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

 

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1

3

4

5

6

7

8

1. Виробничого  призначення:

271

172

0

0

271

172

будівлі та споруди

    

0

0

машини та обладнання

216

132

0

0

216

132

транспортні засоби

3

0

0

0

3

0

інші

52

40

0

0

52

40

2. Невиробничого  призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

    

0

0

машини та обладнання

    

0

0

транспортні засоби

    

0

0

інші

    

0

0

Усього

271

172

0

0

271

172

Опис

Станом на 31.12.2014 року залишкова вартiсть основних засобiв становила 186 тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв на зазначену дату складала 1615 тис.грн., знос - 1429 тис.грн. (88,48% первiсної вартостi). Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснюється за прямолiнiйним методом, що визначено в Облiковiй полiтицi Товариства. Протягом 2014 року переоцiнка основних засобiв не здiйснювалась.

2. Інформація  щодо вартості чистих активів  емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

3695

5679

Статутний капітал (тис. грн.)

3166

3166

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

3166

3166

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 529 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 529 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

3. Інформація  про зобов’язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0,00

X

X

у тому числі:

    

Зобов'язання за цінними паперами

X

0,00

X

X

у тому числі:

    

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

 

X

X

за векселями (всього)

X

0,00

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0,00

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0,00

X

X

Податкові зобов'язання

X

27,00

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0,00

X

X

Інші зобов'язання

X

9965,00

X

X

Усього зобов'язань

X

9992,00

X

X

Опис

Iншi зобов'язання  включають: поточнi за розрахунками: зi страхування - 162 тис.грн.,  з оплати працi - 326 тис.грн.; iншi поточнi зобов'язання - 4282 тис.грн.; кредиторська заборгованнiсть за товари, роботи, послуги - 5195 тис.грн.

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.0
6  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

 

4. Інформація  про обсяги виробництва та  реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

  

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис. грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Видавництво газети "Комсомольская правда в Украине"

8368594 шт.

18063,00

69,200000

8368594 шт.

10958,00

57,700000

2

Рекламні послуги

16198 модулів

8048,00

30,800000

16198 модулів

8048,00

42,300000

* Зазначаються  основні види продукції, які складають  більше 5 % від загального обсягу  виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця  виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII -
 MMXV

 

5. Інформація  про собівартість реалізованої  продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Витрати на оплату праці

25,000000

2

Відрахування на соціальні заходи

9,200000

3

Матеріальні витрати

24,000000

4

Інші виробничі витрати

39,000000

* Зазначаються  витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої  продукції.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.06  (c) ТОВ
 "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

 

XIV. Відомості  щодо особливої інформації та  інформації про іпотечні цінні  папери, що виникала протягом  періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

24.03.2014

28.03.2014

Відомості про проведення загальних зборів

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.06  (c) ТОВ "Фондові технол
огії та консультації", MMIII - MMXV

 

XV. Відомості  про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ "Аудиторська фірма "Міла - аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23504528

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

04210 м. Київ, пр-т  Г.Сталінграду, буд.10А

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1037 26.01.2006

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

149 П 000149 13.08.2013 13.08.2018

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2014 рік

Думка аудитора***

Фінансовий стан задовільний

* Зазначаються  серія та номер паспорта (для  фізичних осіб, які через свої  релігійні переконання відмовляються  від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

** Заповнюється  емітентами – професійними учасниками  ринку цінних паперів.

 

*** Зазначається: "безумовно-позитивна", "умовно-позитивна", "негативна" або "відмова від висловлення думки".

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

 

Інформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

2

1

2

2013

1

0

3

2014

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так (*)

Ні (*)

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери 

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть)

 

* Ставиться  помітка "Х" у відповідній клітинці.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

 

Так (*)

Ні (*)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

* Ставиться  помітка "Х" у відповідній клітинці.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так (*)

Ні (*)

Підняттям карток

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

 

* Ставиться  помітка "Х" у відповідній клітинці.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так (*)

Ні (*)

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть)

 

* Ставиться  помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

6

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

6

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

3

Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так (*)

Ні (*)

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

 

Інше (запишіть)

 

* Ставиться  помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так (*)

Ні (*)

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

 

* Ставиться  помітка "Х" у відповідній клітинці.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так (*)

Ні (*)

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

 

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть)

 

* Ставиться  помітка "Х" у відповідній клітинці.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так (*)

Ні (*)

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

 

* Ставиться  помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)

3

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

4

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) 

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій 

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів 

Ні

Ні

Ні

Так

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так (*)

Ні (*)

Положення про загальні збори акціонерів  

X

 

Положення про наглядову раду 

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства 

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства 

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку 

 

X

Інше (запишіть) 

 

* Ставиться  помітка "Х" у відповідній клітинці.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*)?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності 

Так

Так

Так

Ні

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу 

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства 

Так

Так

Ні

Ні

Так

Статут та внутрішні документи 

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення 

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства 

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)

ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так (*)

Ні (*)

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

 

 

Так (*)

Ні (*)

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

X

 

Інше (запишіть)

 

* Ставиться  помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так (*)

Ні (*)

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови угоди з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

 

* Ставиться  помітка "Х" у відповідній клітинці.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?

 

Так (*)

Ні (*)

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

 

* Ставиться  помітка "Х" у відповідній клітинці.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так (*)

Ні (*)

З власнї ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

 

* Ставиться  помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так (*)

Ні (*)

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть)

 

* Ставиться  помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

Х

* Ставиться  помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

 

яким органом управління прийнятий:

д\в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

ні

укажіть яким чином його оприлюднено:

д\в

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д\в

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть  мету провадження діяльності  фінансової установи.

 

2. Перелік  власників істотної участі (у  тому числі осіб, що здійснюють  контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

 

3. Вкажіть  факти порушення (або про відсутність  таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

 

4. Вкажіть  про заходи впливу, застосовані  протягом року органами державної  влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

 

5. Вкажіть  на наявність у фінансової  установи системи управління  ризиками та її ключові характеристики  або про відсутність такої  системи.

 

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

8. Вкажіть  результати оцінки активів у  разі їх купівлі-продажу протягом  року в обсязі, що перевищує  встановлений у статуті фінансової установи розмір.

9. Вкажіть  інформацію про операції з  пов'язаними особами, в тому числі  в межах однієї промислово-фінансової  групи чи іншого об'єднання, проведені  протягом року (така інформація  не є комерційною таємницею), або  про їх відсутність.

10. Вкажіть  інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють  державне регулювання ринків  фінансових послуг, щодо аудиторського  висновку.

11. Вкажіть  інформацію про зовнішнього аудитора  наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

12. Вкажіть  інформацію про діяльність зовнішнього  аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

 

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових  послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

 

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

 

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

* Заповнюється  фінансовими установами, що утворені  у формі акціонерних товариств.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

 

 

 

коди

Дата (рік, місяць, число)

15

01

01

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Комсомольська правда - Україна"

за ЄДРПОУ

23731640

Територія

 

за КОАТУУ

8038500000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Видання книг

за КВЕД

58.11

Середня кількість працівників, осіб (1)

115

  

Адреса, телефон:

04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 104, 6-й поверх (044) 205-43-01

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

  

Баланс

(Звіт про  фінансовий стан)

На 31.12.2014

 

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001


 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні  активи

    

Нематеріальні активи

1000

10

14

 

первісна вартість

1001

216

232

 

накопичена амортизація

1002

(206)

(218)

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

 

Основні засоби

1010

271

172

 

первісна вартість

1011

1518

1383

 

знос

1012

(1247)

(1211)

 

Інвестиційна нерухомість

1015

   

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016

   

Знос інвестиційної нерухомості

1017

   

Довгострокові біологічні активи

1020

   

Первісна вартість довгострокових біологічних активів

1021

   

Первісна вартість довгострокових біологічних активів

1022

   

Довгострокові фінансові інвестиції:

    

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

   

інші фінансові інвестиції

1035

2

2

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

   

Відстрочені податкові активи

1045

   

Гудвіл

1050

   

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

   

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

   

Інші необоротні активи

1090

   

Усього за розділом I

1095

283

188

 

II. Оборотні активи

    

Запаси

1100

2359

1720

 

- виробничі запаси

1101

640

468

 

- незавершене  виробництво

1102

   

- готова продукція

1103

1715

1252

 

- товари

1104

4

  

Поточні біологічні активи

1110

   

Депозити перестрахування

1115

   

Векселі одержані

1120

   

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

7955

3640

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

    

за виданими авансами

1130

   

з бюджетом

1135

1098

1013

 

- у тому числі  з податку на прибуток

1136

869

869

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

1140

   

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

1145

   

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

2061

1596

 

Поточні фінансові інвестиції

1160

   

Гроші та їх еквіваленти

1165

1

1

 

- готівка

1166

   

- рахунки в  банках

1167

1

1

 

Витрати майбутніх періодів

1170

21

5700

 

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

   

- в резервах  довгострокових зобов'язань

1181

   

- в резервах  збитків або резервах належних  виплат

1182

   

- в резервах  незароблених премій

1183

   

- в інших страхових  резервах

1184

   

Інші оборотні активи

1190

5

0

 

Усього за розділом II

1195

13500

13670

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

   

Баланс

1300

13783

13858

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду